Website:

Aan de inhoud van deze website is door Autobedrijf Van Mossel de grootst mogelijke zorg besteed.

Autobedrijf Van Mossel sluit echter uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade als gevolg van eventueel achteraf gebleken fouten of onvolledigheden in de inhoud van deze site.

De gebruiker van deze site dient ervoor zorg te dragen dat een eventueel aan hem verstrekt wachtwoord en ID-nummer zorgvuldig en op een vertrouwelijke plaats wordt bewaard.

De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn account, ook indien dat plaatsvindt door derden.

Emailverkeer:

E-mailberichten en enige bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd.

De in e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Autobedrijf Van Mossel.

Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en enige bijlagen daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen.

Autobedrijf Van Mossel is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlagen.

Autobedrijf Van Mossel kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van emailberichten.

Geen reacties meer mogelijk.